Kallelse till bouppteckning

Kallelse till bouppteckning

Kallelse till bouppteckning

När en person har avlidit måste enligt lag en bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsdagen. I en bouppteckning sammanställs den avlidne personens alla tillgångar och skulder. Om den avlidne var gift ska även efterlevande makes samtliga tillgångar och skulder finnas med i bouppteckningen. Finns där en efterlevande sambo som begärt bodelning av samboegendom ska dennes tillgångar och skulder antecknas. Den avlidnes kvarlåtenskap benämns dödsbo och den avlidnes arvingar kallas dödsbodelägare.

 

Lagen kräver att samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförrättningen. Det är alltså väldigt viktigt att alla dödsbodelägare i god tid före förrättningsdagen kontaktas för att kallas till bouppteckningen, antingen muntligen eller skriftligen. Om en kallelse ska göras skriftligen bör en sådan skickas ut senast två veckor i förväg till personer boende i Sverige och senast fyra veckor för personer bosatta i utlandet. Kallelsen bör skickas som rekommenderad post eller med någon annan tjänst där ett mottagningsbevis erhålls. Kallas dödsbodelägare till bouppteckning muntligen bör detta göras genom ett personligt möte där ett mottagningsbevis undertecknas.

Samtliga dödsbodelägare behöver enligt lag inte närvara vid förrättningen men om inte alla dödsbodelägare har blivit kallade på korrekt sätt måste bouppteckningen göras om. Dödsbodelägare som ändå önskar närvara vid bouppteckningen men inte har möjlighet att göra detta kan lämna fullmakt till annan person.

Klicka här för att ladda ner en juridiskt riktig kallelse till bouppteckning.

Om alla dödsbodelägare inte är kallade på ett korrekt sätt kan hela bouppteckningen behöva göras om. Tillsammans med kallelsen erhåller du fullständiga anvisningar om hur du ska gå tillväga för att kalla till bouppteckning på rätt sätt. Uppstår det frågor kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig utan extra kostnad. Vi nås på telefon 040-976434, vardagar mellan klockan 9:00-14:30.

Klicka här om du vill läsa mer om bouppteckning vid dödsfall!