Bodelning av bostad vid ena sambons bortgång

Bodelning av bostad vid ena sambons bortgång

Bodelning av bostad vid ena sambons bortgång

Enligt sambolagen ska en bodelning förrättas mellan sambor när samboförhållandet upphör om någon av samborna begär det. Ett samboförhållande upphör på grund av separation eller när en sambo avlider. I bodelningen ska all samboegendom fördelas lika mellan dig som efterlevande sambo och dödsboet efter din avlidne sambo. Det viktiga för dig som efterlevande sambo är att du ska ha begärt bodelning senast i samband med bouppteckningen för att en sådan ska ske, annars går du miste om din rätt till en bodelning. 
Klicka här för att läsa mer om hur en begäran om bodelning går till.

Det är endast du som efterlevande sambo som kan begära att en bodelning ska genomföras när det gäller bodelning i samband med den ena sambons bortgång. Det är också endast du som efterlevande sambo som kan göra anspråk på den gemensamma bostaden i denna situation och som kan hävda att du är den som bäst behöver bostaden. Det är därför mycket vanligt att den gemensamma bostaden sådana gånger övertas av den efterlevande sambon. Det förutsätter givetvis att de eventuella bostadslån som finns kan övertas samtidigt.
Klicka här för att ladda ner en begäran om bodelning för sambor i samband med den ena sambons bortgång.

Att överlåta en bostad genom bodelning är en benefik handling, det vill säga ingen skatt kommer att utgå, vare sig vad gäller reavinstskatt eller stämpelskatt vid ansökan om lagfart. Vad gäller reavinstskatten räknas den med i uträkningen av bodelningslikviden, dock som en så kallad latent skatt. Det är alltså frågan om en fiktiv skatt, som kommer att betalas av den part som övertar bostaden, när denne avvecklar den i ett senare skede, men som ska avräknas för båda parters del i bodelningen.

Eftersom det är mycket vanligt att sambor endast räknar ut den ekonomiska fördelningen gällande den gemensamma bostaden i bodelningen och fördelar övrig samboegendom enligt ägande tar vi i denna artikel upp endast hur beräkningen görs gällande den gemensamma bostaden.
Här kan du läsa om hur du ska fördela och räkna ut bodelningslikvid gällande övrig samboegendom.

Beräkning av bodelningslikvid för bostad

Örjan Teleman, sakkunnig inom området, skriver: ”Fastighet skall värderas efter sitt saluvärde med avdrag […] för latent reavinstskatt och beräknade försäljningskostnader.” Det första du som efterlevande sambo och dödsboet ska göra är således att ta reda på bostadens marknadsvärde. Ni kan endera anlita mäklare, en värderingsman eller själva komma överens om ett marknadsvärde utifrån liknande objekt i er närhet som ligger ute till försäljning.
När ni kommit överens om ett marknadsvärde ska ni räkna ut följande :

  1. Den latenta skatten – Den reavinstskatt som hade uppkommit om bostaden hade sålts idag.
  2. Bostadens nettovärde – Det värde som framkommer när ni dragit bort all aksulder samt latent skatt och försäljningskostnader.
  3. Bodelningslikvid – Halva nettovärdet som den av parterna som överlåter sin andel av bostaden ska ersättas med i bodelningen.

1. Den latenta skatten

När en bodelningslikvid ska räknas ut kallas den reavinstskatt, som hade uppkommit om bostaden hade sålts till tredje man, för den latenta skatten i uträkningen. Detta för att det är frågan om en fiktiv skatt, som inte ska betalas av någon i samband med bodelningen, men som kommer att betalas i sin helhet av den part som övertar bostaden när denne i sin tur säljer den. Därför ska den dras av för bådas del i bodelningen.

Den latenta skatten framkommer genom att bostadens marknadsvärde minskas med:

Summan som framkommer är den vinst som ska beaktas i beräkningen. Reavinstskatten är 22% av vinsten, vilket betyder att vinsten ska multipliceras med 0,22 för att den latenta skatten ska erhållas.

Exempel på uträkning av den latenta skatten:

Bostadens marknadsvärde är 2 000 000 kronor, vilket därefter minskas med:

Den vinst som framkommer är 700 000 kronor, och för att få fram reavinstskatten, som är 22%, ska vinsten multipliceras med 0,22: 700 000 x 0,22 = 154 000 kronor.

Den latenta skatten i denna uträkning är således 154 000 kronor.

2. Bostadens nettovärde

För att få fram ett nettovärde i en uträkning av bodelningslikvid ska följande avdrag göras från bostadens marknadsvärde :
Exempel på uträkning av bostadens nettovärde:
Det överenskomna marknadsvärdet på 2 000 000 kronor minskas med följande avdrag:
Bostadens nettovärde i denna uträkning är således 946 000 kronor.

3. Bodelningslikvid

Bodelningslikviden erhåller ni när ni delar nettovärdet med två. Detta är den summa som vardera part ska erhålla vad gäller bostaden i bodelningen. Om den efterlevande sambon övertar bostaden i bodelningen är det således den summa som dödsboet ska ersättas med och vice versa.

Exempel på uträkning av bodelningslikvid utifrån nettovärdet:

Bostadens nettovärde enligt uträkning ovan: 946 000 kronor /2
Bodelningslikviden blir då: 473 000 kronor.

Kom ihåg att kontrollera eventuella uppskov och hur ni ska lösa dessa i samband med bodelningen. Information om detta finns på skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

Bodelningsavtal

När ni räknat ut bodelningslikviden ska denna anges i ett bodelningsavtal tillsammans med information om hur all samboegendom fördelas. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.

Bodelningsavtalet är den handling som krävs, då exempelvis en av parterna övertar den gemensamma bostaden i bodelningen, när de eventuella lån som finns ska skrivas om och ägarförhållandet ska ändras. Det är också den handling som används om bodelningslikviden inte betalas inom rimlig tid, då det är användbart för indrivning av skulden. Det är även bodelningsavtalet som klargör vad den avlidne sambons kvarlåtenskap kommer att bestå av inför ett kommande arvskifte.

Här kan du läsa om hur ni räknar ut bodelningslikvid gällande övrig samboegendom, det vill säga bohaget.

Du och din sambos dödsbo kan enkelt förrätta bodelningen och upprätta ett bodelningsavtal genom att använda vårt bodelningsavtal. Det är speciellt upprättat för att användas vid den ena sambons bortgång och innehåller tydliga och omfattande instruktioner om hur ni ska fylla i det. Behöver ni ytterligare hjälp eller om ni har frågor under tiden ni fyller i avtalet kan ni alltid ringa oss. Vår telefontid är vardagar mellan kl 9:00-14:30 och vi nås på 040-976434.

Klicka här för att ladda ner ett bodelningsavtal mellan sambor med anledning av att den ena sambon avlidit.

Klicka här för att komma till alla de dokument som kan behövas när en närstående går bort.